נשים, שלום וביטחון – החלטה 1325 – מבחר מאמרים ומחקרים

עברית

החלטה 1325 של מועצת הבטחון של האו"ם - ויקיפדיה

החלטות ממשלה: 

תוכניות פעולה:

איתך َمَعِك משפטניות למען צדק חברתי, שוות -המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים, אג'נדה-השדרה-עורו, 2013, תכנית פעולה כוללת ליישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם. 

http://www.itach.org.il/wp-content/uploads/tochnit-peula-heb.pdf

تاخ- مَعَكِ حقوقيات من أجل العدالة االجتماعية، متساويات- المركز لرفع شأن النساء في الحلبة العامة لدى معهد فان لير القدس، أجندة-هشديرا-عورو, 2013, خطة عمل شاملة لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس األمن في األمم المتحدة, 2013

http://www.itach.org.il/wp-content/uploads/tochnit-peula-ar.pdf

מרכז אלטפולה, ארגון אלזהרא, נשים ערביות במרכז, קואליציית הנשים לשלום, קייאן – ארגון פמיניסטי
מעאן- הפורום לאורגני הנשים הבדויות, תנדי: תנועת נשים דמוקרטיות בישראל, נשים נגד אלימות (2015), נייר עמדה מטעם ארגוני זכויות נשים יהודיות ופלסטיניות (תגובה לתכנית הפעולה של ארגוני הנשים)

מאמרים:

אהרוני, שרי (2015). נשים, שלום וביטחון: החלטה 1325 של מועצת הביטחון בהקשר הישראלי, נייר מדיניות, שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ון-ליר, ירושלים.

אהרוני, שרי, דיב, רלא, איפה הנשים כולן? : החלטת מועצת הביטחון 1325 : היבטים מגדריים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני 2004. אשה לאשה - מרכז פמיניסטי, .(בדפוס)

אהרוני, שרי, זקש, דליה, סער, עמליה, עדות אילמת : נשים בסכסוך הישראלי-פלסטיני : תמונת מצב אשה לאשה - מרכז פמיניסטי, 2005  http://isha.org.il/wp-content/uploads/2014/08/edut-ilemet.pdf

נשים, שלום וביטחון, מצגת של איתך מעכ"י ו-1325 נשים מנהיגות שלום ובטחון, https://www.itach.org.il/?page_id=71

חג'אג, נורית, לוינס, שירי (2020), "לעשות מקום לשלום" שייכות, שותפות ומגוון בפעילות נשים למען שלום בישראל, קרן פרידריך אברט.  חדש

טהון-אשכנזי (2013), החלטה 1325: הקול של הנשים שיעשה את השינוי- אוף ליין https://www.onlife.co.il/general/64751#sthash.7GRMRCxL.dpuf

לבני, ציפי (2013), הטלפון האדום הוא גם שלנו https://www.onlife.co.il/general/64818

לוי, נטע, יישום החלטה 1325 של מועצת הבטחון של האו"ם במישור העירוני, איתך-מעכי

לוי נטע, (2018), על הקשר בין החלטה 1325 של האו"ם לחינוך, מכון כרם

לוינס שירי (2022), ארגוני שלום של נשים בתהליכי שלום פורמליים: התועלת בשותפות ומחירי ההדרה, מכון מתווים

יכימוביץ-כהן, נורית (מרכז המחקר של הכנסת) (2015), החלטת מועצת האומות המאוחדות מס' 1325 והטמעתה בחקיקה ובהחלטות ממשלה בישראל, מוגש לועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

קאול-גרנות, אפרת ובן-דוד, ליאור (מרכז המידע של הכנסת) (2004), מסמך רקע בנושא: שילוב נשים בתהליכי שלום מוגש לוועדה לקידום מעמד האשה.

  UNSCR Resolution 1325 Bibliography

Itach ِكَعَم - Women Lawyers for Social Justice, WIPS – Center for the Advancement of Women In the Public Sphere at Van Leer Jerusalem Institute, Agenda-Hashderah-Uru (2013),  A Comprehensive Action Plan for the Application of United Nation Security Council Resolution 1325

Aharoni, Sarai B. (2014) Internal Variation in Norm Localization: Implementing Security Council Resolution 1325 in Israel. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, vol. 21, no. 1, pp. 1-25. https://doi.org/10.1093/sp/jxu003

Bennett, Amanda Jane (2016), Gender and feminism in the Israeli peace process : beyond UNSCR 1325, Thesis submitted to The University of Texas at Austin. https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/67522/BENNETT-MASTERSREPORT-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Beoku-Betts, J. A. (2019). UN Security Council Resolution 1325: The Example of Sierra Leone. International Human Rights of Women, 461.  

https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-981-10-8905-3#page=458

Cabrera-Balleza, Mavic. (2011) It Is Time to Walk the Talk and Fulfill the Promise of UNSCR 1325." Palestine-Israel Journal of Politics, Economics & Culture, vol. 17, no. ¾ 

https://search.proquest.com/docview/918464330?pq-origsite=gscholar

 

Dittmer, Cordula, and Zentrum Für Konfliktforschung. "Gender, Conflict, Conflict Resolution. Civil and Military Approaches, Demands and Challenges.; Gender, Konflikt, Konfliktbearbeitung. Zivile Und Militärische Ansätze, Forderungen Und Probleme." (2007). Web.  

https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2019/0007/pdf/ccs-wp-6.pdf

Farr, Vanessa, (2011) , UNSCR 1325 and Women's Peace Activism in the Occupied

Palestinian Territory, International Feminist Journal of Politics. Vol. 13 Issue 4, p539-556.

https://doi.org/10.1080/14616742.2011.611661


Germany : No Peace without Women: OSCE Chairmanship Conference Puts Implementation of UN Security Council Resolution 1325 in Focus." Mena Report 2016: Mena Report, Nov 19, 2016 NEW https://www.osce.org/cio/282706

Gibbings, Sheri Lynn (2011) No Angry Women at the United Nations: Political Dreams and the Cultural Politics of United Nations Security Council Resolution 1325, International Feminist Journal of Politics, 13:4, 522-538 https://doi.org/10.1080/14616742.2011.611660

Grimes, Rachel, Exclusive interview with UNSCR 1325 as she turns 19, Nato Review, 31October, 2019 https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/10/31/exclusive-interview-with-unscr-1325-as-she-turns-19/index.html NEW

ICAN, The Better Peace Tool, 2018  

Kirby Paul, Shepherd, Laura, J. Reintroducing women, peace and security, International Affairs, Volume 92, Issue 2, March 2016, Pages 249–254, https://doi.org/10.1111/1468-2346.12550

Lestaric, N. (2022). “Language is power, but not everyone who uses it has the same power”: The effect of Resolution 1325 on gender discourses in peace agreements. NEW

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1629028/FULLTEXT01.pdf  

Lowery, Vince. "Coping with Noncombatant Women in the Battlespace: Incorporating United Nations Security Council Resolution 1325 into the Operational Environment." Military Review 97.3 (2017): 35-43. https://www.questia.com/library/journal/1G1-503272759/coping-with-noncombatant-women-in-the-battlespace

Lippai, Suzsanna, Yourng, Angelic, (2017)  Creating  National Action Plans: A Guide to Implementing Resolution 1325, Inclusive Security  https://www.inclusivesecurity.org/publication/creating-national-action-plans-a-guide-to-implementing-resolution-1325/

Louise Olsson & Theodora-Ismene Gizelis (2013) An Introduction to UNSCR 1325, International Interactions, 39:4, 425-434, https://doi.org/10.1080/03050629.2013.805327

Longhurst, K. (2021). The women, peace and security agenda: Reflections on the effectiveness and relevance of UN security council resolution 1325. Alternatives46(2), 52-57. NEW

https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/03043754211036634

Olivera Simić (2010) Does the Presence of Women Really Matter? Towards Combating Male Sexual Violence in Peacekeeping Operations, International Peacekeeping, 17:2, 188-199, https://doi.org/10.1080/13533311003625084

http://erepo.usiu.ac.ke:8080/xmlui/bitstream/handle/11732/4911/MARTHA%20ADUNDO%20WANJALA%20MAIR%202019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mate-Kodjo, Maria.  Widstrom, Christine (2017) Between the Occupation and the Patriarchy: An analysis of women’s involvement in the peace processes in Israel and the West Bank, The George Washington University Elliott School of International Affairs. https://issuu.com/ipcri/docs/the_20occupation_20and_20the_20patr

Matz, Johan, (2018) Ellen Johnson Sirleafs arbete för kvinnliga rättigheter i Liberia. Lunds Universitet STVA22 Statsvetenskapliga institutionen   

Nerenberg, Daniel, What do peace processes without women’s participation produce? Less peace. The Washington Post, September 24, 2018  ) https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/09/24/25-years-after-the-oslo-accords-evidence-that-peace-processes-suffer-without-women/?noredirect=on&utm_term=.08629e2760cb

Norwegian Church Aid, (2016), Advocacy Training Manual on UNSCR 1325.
https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/d70de846289e4e01a7c0594fe2ee2b58/15-00793-8-advocacy-training-manual_1325-final-527635_1_1-mindre.pdf

Olsson, Louise, and Theodora-Ismene Gizelis. "An Introduction to UNSCR 1325." International Interactions 39.4 (2013): 425-34. https://doi.org/10.1080/03050629.2013.805327

Oleson, J. (2018). Feminist Perspectives in the Implementation of UN Resolution 1325. In The Routledge History of World Peace since 1750 (pp. 404-413). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315157344/chapters/10.4324/9781315157344-33

Palesting - Israel Journal of Politcs, economics and culture, Special issue on Women, Peace and security - Resolution 1325 in Palesting and Israel

Pierson, C. (2019). Gendering peace in Northern Ireland: The role of United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security. Capital & Class. https://doi.org/10.1177/0309816818818087

Puechguirbal, Nadine (2010) Discourses on Gender, Patriarchy and Resolution 1325: A Textual Analysis of UN Documents, International Peacekeeping, 17:2, 172-187 https://doi.org/10.1080/13533311003625068

Pratt, Nicola & Richter-Devroe, Sophie (2011) Critically Examining UNSCR 1325 on Women, Peace and Security, International Feminist Journal of Politics, 13:4, 489-503 https://doi.org/10.1080/14616742.2011.611658

Preventing conflict, transforming justice, securing the peace: The Global study on UN Security Council resolution 1325, https://wps.unwomen.org

RUANE, A. SDG 16: Governing for gender equality and peace? Or perpetual violence and conflict?, Spotlight on Sustainable Development, 2019, https://www.2030spotlight.org/en/book/1883/chapter/sdg-16-governing-gender-equality-and-peace-or-perpetual-violence-and-conflict  

Saragusti, Anat. (2011), Israel and UNSCR 1325.  Palestine-Israel Journal of Politics, Economics & Culture, vol. 17, no. 3/4, Sept. 2011, pp. 55-58 https://search.proquest.com/docview/918464331?pq-origsite=gscholar

Schneiker A., Jenichen A., Joachim J. (2020) Situating the Gender Mainstreaming Norm in Regional Organisations: Comparing the Incorporation of UN Security Council Resolution 1325 in the EU and OSCE. In: Engberg-Pedersen L., Fejerskov A., Cold-Ravnkilde S. (eds) Rethinking Gender Equality in Global Governance. Palgrave Macmillan, https://doi.org/10.1007/978-3-030-15512-4_4

Susan Willett (2010) Introduction: Security Council Resolution 1325: Assessing the Impact on Women, Peace and Security, International Peacekeeping https://doi.org/10.1080/13533311003625043

Tripp, A.(2018-02-22). Women’s Organizations and Peace Initiatives. In The Oxford Handbook of Gender and Conflict. : Oxford University Press. Retrieved 24 May. 2018, from http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199300983.001.0001/oxfordhb-9780199300983-e-34.

Trevisani, Silvia. "The Women's Court: A Feminist Approach to Justice in the Post-Yugoslav Space." Women's Studies International Forum (2019): Women's Studies International Forum. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.03.008

Tryggestad, Torunn. "Trick or Treat? The UN and Implementation of Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security." Global Governance 15.4 (2009): 539-57 https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/glogo15&i=547

United Nations. Planning for Action on Women, Peace and Security: National-level Implementation of Resolution 1325 (2011). https://www.peacewomen.org/assets/file/national_action_plan_development_toolkit.pdf

Verveer, M. Dayal, A.(2018) "Women Are the Key to Peace", Foreign Policy, arguments https://foreignpolicy.com/2018/11/08/women-are-the-key-to-peace/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=7566&utm_term=Editor  

Wanjala, M. A. (2019). Examining the Role of the United Nations Security Council Resolution 1325 in Fostering Inclusive and Sustainable Peace in South Sudan (Doctoral dissertation, United States International University-Africa). http://erepo.usiu.ac.ke:8080/xmlui/handle/11732/4911

Weiss, C. (2021). Creating UNSCR 1325: Women who served as initiators, drafters, and strategists. In Women and the UN (pp. 139-160). NEW Routledge.https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/49539/9781000418767.pdf?sequence=1#page=166

Westendorf, Jasmine-Kim. "‘Add Women and Stir’: The Regional Assistance Mission to Solomon Islands and Australia's Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325." Australian Journal of International Affairs 67.4 (2013): 456-74   .https://doi.org/10.1080/10357718.2013.803030

women's international league for Peace & Freedom, "Does Gender Equality Lead to Peace?
Fact Sheet Building on the Global Study on 1325" 

Women’s International League for Peace and Freedom, UNSCR 1325 AT 20 YEARS, Perspectives from Feminist Peace Activists and Civil Society ,